เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ของ บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลิที จํากัด

ข้อควรปฏิบัติของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันอย่างละเอียด ก่อนทําการแจ้งร้องขอซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค์ และภายใต้สิทธิอื่นๆตามกฎหมายของผู้บริโภค ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับความผิดพลาดหรือปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันก่อนร้องขอการซ่อมแซมอุปกรณ์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านได้ถูกใช้งาน และบํารุงรักษา ตามคําแนะนํา ตามคู่มือที่ให้มาในการติดตั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องตามคําแนะนําในคู่มือที่ให้มา ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น ไฟฟ้า แก๊ส นํ้า การระบายอากาศ การระบายนํ้าและสารเคมีที่จําเป็นต่างๆควรเก็บอุปกรณ์ของท่านให้สะอาดและบํารุงรักษาอยู่เสมอ ในกรณี ที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคําแนะนําเบื้องต้นสินค้านั้นจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

การรับประกัน

บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิทีจํากัด รับประกัน สินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้จัดหาโดย บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานไม่เป็นปกติ อันมีสาเหตุความบกพร่องจากการผลิตสินค้าและอุปกรณ์จะอยู่ภายใต้การรับประกัน ภายในระยะเวลา12 เดือน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ระยะเวลาในการรับประกันไม่สามารถต่ออายุหรือขยายเวลาได้
 • การรับประกันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้การรับประกันส่งวันให้ผู้ที่มีชื่อตามใบเสร็จรับเงิน และสินค้าที่มีรหัสสินค้าตรงตามใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ถูกถอดชิ้นส่วนทั้งหมดหรือบางส่วน มีการดัดแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์รวมถึงชิ้นส่วนที่สูญหาย

 • เงื่อนไขการรับประกันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีผู้มีอํานาจของ บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด

 • การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด และตัวแทนผู้จัดจําหน่ายของ บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด เท่านั้น
 • การรับประกันใดๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ด้านล่างใน “ขั้นตอนและขอบเขตการขอรับประกันสินค้า ”

 • การรับประกันต้องทําโดยบริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิทีจํากัด หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด เท่านั้น

การรับประกันนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการบํารุงรักษาตามระยะเวลาของอุปกรณ์และไม่รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ยางซีล สายพาน ฟิลเตอร์กรองนํ้าฟิวส์สีเคลือบ พื้นผิวผลิตภัณฑ์ และ หลอดไฟ หรือการติดตั้งอุปกรณ์ ความปลอดภัย เช่น เบรกเกอร์และการล้างท่อระบายนํ้า

เงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

การรับประกนนี้จะไม่ครอบคลุม ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก

 • การติดตั้งหรือการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์

 • การใช้งานหรือการบํารุงรั กษาผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไว้โดย บริษัท เซ็นทรัลฮอลพิแทลลิที จํากัด
 • การใช้สารเคมีอื่นนอกเหนือจากที่แนะนําโดย บริษัท เซ็ทรัลฮอลพิแทลลิที จํากัด
 • ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เกิดความเสียหายโดยใช้ผิดวัตถุประสงค์ เกินขนาดและความสามารถของผลิตภัณฑ์ความประมาท หรือ ความผิดพลาดอันเกิดจากการดูแลรักษา
 • การใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น วางผลิตภัณฑ์ตากแดด ตากฝน พื้นที่ลาดเอียง หรือมีการระบายอากาศที่ไม่ดี

 • ความเสียหายที่เกิดจากการไม่บํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ เช่น คราบไขมันอุดตัน ท่อระบายนํ้าที่อุดตัน ฝุ่นอุดตันตะแกรงระบายอากาศ ซึ่งเกิดจากการไม่ล้างหรือทําความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ

 • ความเสียหายที่เกิดจากการสึกกร่อนและหรือจากหินปูน
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ได้จัดให้โดย บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จํากัด และ ตัวแทนผู้จัดจําหน่ายของบริษัทฯ

 • ความเสียหายที่เกิดสัตว์หรือแมลงกัดแทะ

ขั้นตอนและขอบเขตการขอรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้านั้นครอบคลุมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบแก๊ส ทั้งหมดที่ จัดจําหน่ายโดย บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด โดยสินค้าที่อยูภายใต้การรับประกันนั้นจะต้องมีการระบุเลขซีเรียลที่ตัวสินค้า โดยขอบเขตการรับประกัน สินค้ามีดังนี้

อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก

อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ไม่มีการติดตั้งระบบนํ้าหรือไฟถาวร สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น เตาอุ่นกาแฟ เครื่องแวคคั่ม และเครื่องปั่น เป็นต้น หากอุปกรณ์ทํางานผิดปกติหรือไม่สามารถใช้งานได้ ควรหยุดใช้อุปกรณ์จากนั้น

 1. ติดต่อ บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3992599 อีเมลล์ [email protected] หรือติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ท่านติดต่อประจํา พร้อมแจ้งเลขที่ใบเสร็จเลขซีเรียลของอุปกรณ์และบอกอาการโดยบริษัทฯจะสามารถดําเนินการวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยําขึ้นหากมีภาพหรือวีดีโอประกอบเพื่อให้เข้าใจอาการผิดปกติของอุปกรณ์
 2. ฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯจะวินิจฉัยจากข้อมูลที่ได้รับ พร้อมแจ้งสาเหตุ และวิธีการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ โดย ลูกค้า จะเป็นผู้นําเครื่องมาส่งมอบที่จุดส่งซ่อม คือ บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด เมื่อเครื่องได้รับการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งลูกค้าเพื่อรับกลับ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกส่งมอบหรือรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง บริษัทฯมีบริการรับส่งและบริการซ่อมนอกสถานที่หากแต่บริการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่

อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีการติดตั้งระบบนํ้าหรือไฟถาวร เช่น ตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องทํานํ้าแข็ง เตาอบ หรือเตาปรุงอาหาร หากอุปกรณ์ทํางานผิดปกติหรือไม่สามารถใช้งานได้ ควรหยุดใช้อุปกรณ์จากนั้น

 1. ติดต่อ บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3992599 อีเมลล์ [email protected] หรือติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ท่านติดต่อประจํา พร้อมแจ้งเลขที่ใบเสร็จ เลขซีเรียลของอุปกรณ์และบอกอาการโดยบริษัทฯจะสามารถดําเนินการวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยําขึ้นหากมีภาพหรือวีดีโอประกอบเพื่อให้เข้าใจอาการผิดปกติของอุปกรณ์
 2. ฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯจะวินิจฉัยจากข้อมูลที่ได้รับ พร้อมแจ้งสาเหตุ และวิธีการแก้ไขให้ลูกค้าทราบก่อนออกตรวจเช็ค หรือให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ทุกครั้ง บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จํากัด จะทําการแจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าไม่อยูภายใต้การรับประกัน โดยลูกค้าจะเป็นผู้อนุมัติ โดยการออกเอกสารสั่งจ้าง หรือเซ็นต์ยืนยันใบเสนอราคา พร้อมมัดจําในกรณีที่พื้นที่อยู่นอกเขตบริการ

 3. เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้ว บริษัทฯจะส่งทีมบริการหลังการขายเข้าหน้างานเพื่อซ่อมแซมแกไข โดยลูกค้าจะเป็นผู้เตรียมสถานที่ให้สามารถเข้าทําการซ่อมแซมได้

การซ่อมแซมนอกสถานที่

การซ่อมแซมนอกสถานที่จะดําเนิ นการ ณ สถานที่นั้นๆระหว่างเวลาทําการปกติ ( จันทร์-ศุกร์เวลา 08:30-17:30 น. ) โดยทีมบริการหลังการขายของบริษัทฯ หรือตัวแทนจากทางบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯจะทําการประเมินและแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ

 • ขอรับบริการนอกเหนือเวลาทํางานปกติหรือในวันหยุด
 • ขอรับบริการนอกเหนือจากระยะทางที่บริษัทกำหนด (ระยะทางเกิน 100 กิโลเมตรโดยรวมระยะทางไปกลับจากบริษัทหรือบริษัทตัวแทนจากทาง บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จํากัด)
 • บริการนอกสถานที่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ ยกเว้น ได้แก่ สินค้าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซมตามการรับประกันเช่นการอํานวยความสะดวก ค่ายานพาหนะ (เครื่องบิน/เรือข้ามฟาก) การเข้าถึงไปยังจุดที่จะทําการซ่อมและการขนส่งสินค้า
 • การบริการในสถานที่ที่เข้าถึงยากลําบาก หรือใช้เวลานานในการรอคอย