นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า (Return Policy)

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า ( “ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” “ลูกค้า” “ท่าน” ) ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกผลิตภัณฑ์สินค้าของ บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานสำหรับลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าหรือใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรุณาอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจ

บริการทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทาง บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมา เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า รวมไปถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของความผิดลูกค้าทุกประกาศ

เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด

“สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้ โดยลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขฯะเปิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

“สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ ( เช่น ประเภท หรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น ) หรือสินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสารถสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้ โดย ลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขณะเปิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

“สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้าและเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย โดยลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขณะปเิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

“สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์โดยลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขณะเปิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย

ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ของ บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพหรือวิดีโอสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7-14 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราบืนบันคำขอของคุณว่าตรงตามข้อระบุจริง เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้าและส่งกลับมาหาเราภายใน 7-14 วันทำการ โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง

*สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า จะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้า หรือคืนเงินได้

“สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้ โดยลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขฯะเปิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

“สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ ( เช่น ประเภท หรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น ) หรือสินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสารถสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้ โดย ลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขณะเปิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

“สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้าและเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย โดยลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขณะปเิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

“สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์โดยลูกค้าต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น วิดีโอขณะเปิดหีบห่อหรือข้อมูลจำเป็นอื่นๆ

สินค้าผิด

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้าและส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง

โดยข้อบังคับคือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการเปิดใช้งาน เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขั้นโดยไม่ตั้งใจ ขั้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์

*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้าและลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

สินค้าลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้

หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนได้  รวมถึงทุกกรณีที่สินค้าถูกเปิดใช้งานและเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัทฯ

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆไปและจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน
  • ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7-14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
  • ในการณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า
  • การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณีซึ่งทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจขสอบสินค้า ใน 7-14 วันทำการ ( โดยประมาณ ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
  • กรณีสินค้ามีปัญหาหลังระยะเวลา 7-14 วันทำการ แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อ 02-399-2599 ทางอีเมล ที่ [email protected] หรือแอดไลน์ @chl.th ( มีแอด )
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
  • ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 3. เงื่อนไขการคืนสินค้า
  • กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า
   • กรณีชำนะเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บรษัทฯ จะแจ้ง Refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธราคารเจ้าของบัตรกำหนด
   • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ
  • กรณีขอคืนสินค้า-เงินคืนหลังได้รับสินค้าและภายใน 7 วัน
   • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ บริษัทฯ จะประสานงานกับทางธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำเรื่องคืนวงเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้า โดยระยะเวลาเป็นไปตามธราคารเจ้าของบัตรกำหนด
   • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์, เก็บเงินปลายทาง และช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภานใน 15 วันทำการ

ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานลุกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อ 02-399-2599 ทางอีเมล ที่ [email protected] หรือแอดไลน์ @chl.th (มีแอด)
 2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. กรุณาจัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กลับมาที่
  บริษัท เซ็นทรัลฮอสพิแทลลิที จำกัด
  417 ถ.เทพรัตน ซอย 19 แยก 1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
  เบอร์ติดต่อ 02-399-2599
 4. หลังจากบริษัท ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ภายใน 3 วันทำการ ในกรณีคืนสินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ